VedtægterVedtægter VEDTAGET PÅ ORDINÆRT MØDE 25. JUNI 2002

Vedtægter for MARGARINEFORENINGEN MIFUForeningen er stiftet 26. november 1948
Navn, hjemsted, adresse, formål1


Margarineforeningen er en brancheorganisation for producenter og importører af margarine i Danmark.


Foreningens navn er Margarineforeningen MIFU.


Foreningen driver tillige virksomhed under navnet Margarine Industri Foreningen MIFU.


Foreningens hjemsted er København med adresse hos sekretariatet, jfr. pkt. 10.2


Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles faglige interesser indbyrdes og i forhold til myndigheder, organisationer, leverandører, forbrugere og andre.


Foreningen virker endvidere for at skabe og vedligeholde et godt omdømme for margarinen og margarineindustrien i det danske samfund, bl.a. gennem en aktiv forbrugeroplysning.
Medlemmer, kontingent


3Som medlemmer kan optages i Danmark beliggende virksomheder, der fremstiller og/eller importerer margarine og/eller øvrige af margarinelovgivningen omfattede varer.


Hvis et personligt firma, interessentskab, aktieselskab, andelsselskab eller anden juridisk person, som ejer eller kontrollerer en virksomhed, der er eller ønsker at blive medlem, tillige ejer eller kontrollerer een eller flere andre virksomheder, som opfylder betingelsen for medlemsskab, skal også denne eller disse virksomheder ansøge om optagelse i foreningen, idet hver virksomhed betragtes som eet medlem.


Medlemsmødet afgør, om en ansøgning om medlemsskab skal imødekommes. Nægtes optagelse, kan ansøgeren forlange afslaget forelagt for det førstkommende ordinære medlemsmøde, hvis afgørelse er endelig. Fornyelse af medlemsskab for en virksomhed, der tidligere har været medlem, men hvis medlemsskab er ophørt på grund af udmeldelse eller udelukkelse, kan gøres betinget af betaling af kontingent for den periode, hvori medlemsskabet har været ophørt, samt af kontingentrestance for den tidligere medlemsperiode.4Medlemsskab ophører

a.ved udmeldelse, der skal ske skriftligt med mindst tre måneders varsel til den 1. i en måned,

b.på den dag, da medlemmet ophører med at opfylde betingelsen for medlemsskab i pkt. 3 stk. 1,

c.ved udelukkelse.


Et medlem, der ifølge pkt 3 kun kan optages i foreningen sammen med eet eller flere andre medlemmer, kan kun udmelde sig sammen med disse.


Medlemsmødet kan udelukke et medlem, der trods påmindelser ikke betaler kontingent, eller som modarbejder foreningens formål eller viser sig uværdig til at være medlem. Bestemmelsen ovenfor gælder tilsvarende for udelukkelse.


Den, hvis medlemsskab ophører, har intet krav på andel af foreningens formue.5Det årlige kontingent er et af medlemsmødet fastsat, for alle medlemmer lige stort antal øre pr. ton af hvert medlems salg af margarine og/eller beslægtede varer, jvf. pkt. 3, i det kalenderår, der ligger efter det kalenderår, hvori kontingentet fastsættes. Medlemsmødet kan beslutte, at der ikke betales kontingent - eller kun betales et nedsat kontingent - af produktion til eksport (heri ikke indbefattet til Færøerne og Grønland).


Medlemmerne er forpligtet til at forsyne sekretariatet med de oplysninger, der er nødvendige for beregning af kontingentet.


Sekretariatet er forpligtiget til at iagttage absolut tavshed om de af det enkelte medlem opgivne produktionstal såvel indadtil som overfor foreningens medlemmer, udvalg etc., som udadtil. Medlemmet kan dog skriftligt give afkald på denne beskyttelse, eventuelt på nærmere angivne vilkår, som sekretariatet er forpligtet til at overholde.


Ved udmeldelse betales forholdsmæssigt kontingent for perioden indtil udmeldelse.
Medlemsmøder6Foreningens højeste myndighed er medlemsmødet, der afholdes efter behov mindst to gange årligt. Hvert medlem kan udpege en person til at repræsentere sig i medlemsmøderne, idet der bør tilstræbes en fast repræsentant over en længere periode. Udover de ordinære repræsentanter kan der deltage bisiddere.


Et medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem i henhold til skriftlig fuldmagt.


Ethvert medlem kan forlange indkaldt til ekstraordinært medlemsmøde til behandling af særligt hastende sager.


Medlemsmøder indkaldes med almindeligt brev, indeholdende dagsorden med mindst to ugers varsel.


Hvert år inden 1. juli skal afholdes medlemsmøde med følgende dagsorden:


1.Valg af dirigent

2.Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.Aflæggelse af årsregnskab.

4.Fastsættelse af budget og medlemskontingent for det kommende år.

5.Valg af formand og næstformand.

6.Valg af statsautoriseret revisor.

7.Eventuelt


Til dette møde indkaldes samtlige medlemmer, uanset om de måtte have valgt en repræsentant til de ordinære møder. I dette møde kan udover de faste repræsentanter deltage flere bisiddere fra hvert medlem.7På medlemsmøderne har hvert medlem en stemme for hvert fulde ton margarine og/eller dermed beslægtede varer, på baggrund af hvilket salg kontingentbetalingen er beregnet, alt i henhold til pkt. 5. Er stemmetallet for året ikke opgjort ved afholdelsen af medlemsmødet, stemmes på baggrund af stemmetallene fra året før.


Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer, idet blanke stemmer anses som ikke-afgivne. Forslag om ændring af vedtægten kræver at mindst 3/4 af samtlige stemmer er repræsenteret på medlemsmødet og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.


Afstemning sker på begæring skriftligt.


Kun emner der er fremgået af dagsordenen eller som senest en uge før mødets afholdelse er fremsendt til dets deltagere, kan sættes under afstemning.8Af hvert medlemsmøde skrives udførligt referat der indføres i forhandlingsprotokollen og udsendes i kopi til medlemmerne.9Medlemsmødet kan nedsætte underudvalg til behandling af særlige emner eller sager.
Sekretariatet10Der oprettes et fast sekretariat, og medlemsmødet kan ansætte fornøden lønnet medhjælp.


Sekretariatets personale skal være absolut neutralt.
Regnskab og revision


11Kalenderåret er regnskabsår.


Foreningens regnskab revideres af en af medlemsmødet for et år valgt statsautoriseret revisor.

Opløsning af foreningen
12Opløsning af foreningen eller udlodning til medlemmerne af formuen kan kun ske, såfremt mere end 75% af stemmerne i foreningen kan stemme for forslaget.


Foreningens formue fordeles i så fald mellem medlemmerne forholdsmæssigt på baggrund af gennemsnittet af de seneste fem års kontingentbetalinger.

-o0o-
Foranstående vedtægter, der afløser MIFUs vedtægter af maj 1958, er vedtaget på generalforsamlingen den 14. maj 1971, med ændringer vedtaget den 7. maj 1976, den 13. maj 1977, den 4. maj 1990 og 22. juni 1993, ved ordinært medlemsmøde 26. juni 1996, ved ordinært medlemsmøde 25. juni 1998 og ved ordinært medlemsmøde 25. juni 2002.